به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 9 "مکتب ترک ختایی (خدایی)"

نام اجتماع حامل این اعتقاد و ایمان با نام امپراتوریها از نظر مفهوم یکسان شد. مومنین به این اعتقاد استعداد بیشتری جهت تشکیل حکومت از سایر جوامع از خود نشان دادند یعنی معتقدین به ارک، موسسین ارک های (حکومتها) فراوانی شدند. ایمان و قدرت متحد گردیدند تا مکتب ترک و ترکان را در تاریخ به منصه ظهور برساند. در این نقطه متوجه علت نشستن ارک را در تاکلاماکان و یا ایغور می شویم، آری طبیعت سخت در درون خود انسانهای مقاوم و پر قدرت ایجاد و تربیت نمود و اتحاد آن با ایمان به شکل کنونی آن

 

مکتب ترک ختایی (خدایی) - تئوكراسي

 

و

 

ترکان ختایی (خدایی)- تئوکراتها  

متولد گردید.

ترکان موظف به  برقراری نظام براساس اعتقاد صحیح در جهان گردیدند و موظف به ایجاد و محافظت از عدالت و برپایی ارکها (حکومتها) و هدایت آنها مثل ارک حضرت نوح (ع) با ایمان به خداوند تعالی و به تعبیر دیگر با ایمان به مکتب ترک و هدایت آنها با عقل و حفظ تعادل این حکوتها  گردیدند. بدین دلیل ایمان در تمام این حکومتها شرط اولیه تشکیل این  حکومتها گردید و با قدرت تحکم کامل گردید به این دلیل خانهای ترک خود را از طرف خداوند جهت برقراری عدالت روی زمین موظف می دانستند و اگر به کلمه خان دقت کنیم مفهوم آن در ترکی "از حق" (از طرف خداوند) می باشد.

در حقیقت این دو عنصر اساسی یعنی ایمان و قدرت بر طبق تفاهم و اتحاد، اساس تشکیل و موجودیت حکومتها شد. رمز موجودیت مداوم حکومتها در مکتب ترک  و عدم انحراف از آن گردید. به این دلیل تا تاریخ قابل تعقیب تمام حکومتهای جهان توسط ترکان بنا نهاده شد چونکه بدون این دو عنصر تشکیل این حکومتها ممکن نبوده است.

در این مرحله در مورد اولین امپراتوریهای شناخته و  ثبت شده در تاریخ یعنی از امپراتوری سومر بحث خواهیم کرد یعنی از اولین تمدن شناخته شده در مقاله بعدی بحث خواهیم نمود.

رمضان 1430

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا