به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 2 "اوضاع قبل از طوفان و نفرین حضرت نوح(ع)"

یعنی تاکلاماکان محل فرود و نشستن کشتی حضرت نوح (ع) می باشد. اثری معظم به بزرگی خود کشتی نوح (ع): تقریبا 800 کیلومتر طول و 400 کیلومتر عرض بزرگترین کشتی جهان به امر، راهنمایی و کمک خداوند و در حضور او توسط حضرت نوح (ع) جهت نجات تمام جانداران ساخته شد

بدلیل ساخته شدن کشتی ارک به فرمان خدا نام ارک به استعاره فرمان ، امر، حکم درک شد واز طرفی ارک اختیار صدور فرمان و حکم بوده که به حضرت نوح (ع) از سوی خداوند داده شد وهمینطور بدلیل ساخته شدن کشتی نوح (ع) به امر خدا این کشتی ارک نام گرفت. در حقیقت ترکان نام خانواده ای است که اطراف ارک زندگی می کنند چونکه به امر خداوند از آن پیاده شده و در اطراف آن اقامت می کنند. این خانواده با ایمان به نقاط اساسی دین حضرت نوح (ع) در طی میلیونها سال تا کنون به زندگی خود ادامه داده اند. تمام دولتهای تاریخ را ا یجاد و اداره نمودند بدین ترتیب ترک و مکتب آن (تئوکراسی) دین و مکتبی ربانی و یکی از نقاط اوج و عطف آن مربوط به زمان حضرت نوح (ع) می باشد. در این مرحله این دو قسمت جدا شده یعنی ت نماینده تانری یا تئو و رک نماینده ارک را با هم بررسی کرده و مفهوم و حقیقت مکتب ترک را مطالعه خواهیم کرد.
قرآن کریم یعنی راستگوترین کتاب جهان هنگامیکه ظلم، بی عدالتی و فساد به حد اعلای خود در زمان حضرت نوح (ع) می رسد و تعالیم و دعوت توسط حضرت نوح (ع) به راه راست بجز تعداد معدودی ایمان آورنده را به سوی خود نمی یابد و به اصرار به اعمال زشت خویش ادامه می دهند بدین ترتیب درهای هدایت به سوی آنها را بسته دیده  وآنها را نفرین میکند و با این نفرین خداوند به حضرت نوح (ع) بزودی پاک شدن زمین را از کافران با طوفان سهمگین نوید داده فرمان ساختن کشتی عظیمی را به حضرت نوح (ع) می دهد و این فرمان کشتی ارک نام می گیرد (در زبان ترکی بویوروک به معنی فرمان می باشد و این کلمه با این ترکیب نیز هم خوانی دارد). 

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا