به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 1 "لغت شناسی ترک ختایی"

 در این مقاله کوتاه به بررسی روی مکتب ترک و ترکان خواهیم پرداخت و به توضیح  مطالبی به صورت خلاصه پرداخته خواهد شد که جهت هر گونه بحث و جدل باز گذاشته شده است.   

ازکلمه ترک شروع می کنیم چونکه هرکس و بیش از همه آنهائیکه خود را ترک دانسته و می نامند به این موضوع علاقمند می باشند.  

ترک در اصل از دو قسمت " ت+رک"  تشکیل شده است: ت نماینده تانری و یا تئو به معنی خدا و رک (اورک) که خود تلفظ دیگری ازارک می باشد. در حقیقت این کلمه  منعکس کننده" تانری (تئو)+ارک"  و یا "تانری ارک" ویا "تئوکراسی" و یا "تئوکرات" و یا مکتب معتقدین به "حکومت خدا" می باشد و در طول تاریخ خود را به عنوان خانواده موسس ارک و یا حکومت به دنیا معرفی کرده است. به سرکذشت این خانواده نظری افکنده و به مفهوم دو قسمت ذکر شده خواهیم پرداخت.  

در حقیقت زیاد نیازی به توضیح مفهوم خدا نداریم و روی مفهوم ارک متمرکز می شویم. در زبانهایی که ترکی نامیده میشوند ارک به معنی حکم می باشد و توسط خان صادر می شود ارک به معنی فرمان دستور و لازم لاجراء توسط افراد موجود در قلمرو تلقی می شود. چگونگی رابطه بین این کلمه وآسیای میانه محلی که در آن زندگی مجتمع ترکان دانسته می شود را بررسی خواهیم کرد. اگر به تاریخ خصوصا تاریخ انبیا بنگریم ارک نام کشتی حضرت نوح (ع) می باشد. تحقیقات بسیاری رابطه بین طوفان نوح (ع) و آسیای میانه را نشان می دهد و کشفیات بسیار جالب توجهی در رابطه با برخی نقاط آسیای میانه یافت شده است. برخی محققین محل این طوفان را تاریم و یا با دقت کامل صحرای تاکلاماکان در استان اویغور از چین را نشان می دهند و همانطور که می دانید در تمام افسانه های اقوام جهان به این طوفان اشاره شده است. منابع چینی محل طوفان و سر رشته آن را صحرای تاکلاماکان نشان میدهد و اگر به تاریخ کمی نظر افکنیم محل طوفان صحرای تاکلاماکان  نبوده بلکه نقطه شروع مجدد زندگی و تاریخ یعنی  تاکلاماکان و یا  با دقت کامل محل نشستن ارک یعنی کشتی حضرت نوح (ع) میباشد.

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا